Skip to content

Klachtenprocedure

Mijn Blokje heeft een klachtenregeling opgesteld, waarin de wekwijze ten aanzien van het behandelen en registreren van klachten van ouders, verzorgers wordt beschreven.

Voortraject klacht
Als een ouder een klacht heeft gaan we ervanuit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met diens leidinggevende. Als de ouder van mening is dat de klacht niet op het niveau van de locatie kan worden opgelost, dan kan hij zich wenden tot de directrice. De klacht moet in dit geval al wel bekend zijn bij de leidinggevende. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

Indienen klacht
Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld- en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

Behandeling klacht

Externe klachtafhandeling
Mocht het voortraject niet leiden tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. Dit kan bijvoorbeeld bij intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het indienen van een klacht vervelende repercussie kan hebben. De verder afwikkeling van de klacht is in handen van de Klachtencommissie.

Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij kindercentrum Mijn Blokje, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

Alvorens dit gebeurt dienen alle voorgaande fases doorlopen te zijn. De ouder/oudercommissie zal altijd eerst de klacht neer moeten leggen bij de onderneming voordat een externe klachtencommissie wordt ingeschakeld. Het Kinderopvangloket zal in deze proberen te bemiddelen tussen beide partijen.

Wij zoeken collega's! Kom jij ons team versterken?

Inschrijven

Schrijf geheel vrijblijvend en kosteloos uw kind in